ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่บุคลากร มร.ชร


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ อาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธิน
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและบัณฑิตใหม่ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกท่าน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเอื้องสายหลวง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานในพิธีมอบครุยแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 20 คน

ประกาศเมื่อ : 09-10-2015 18:00:00