ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดูงาน SCIT


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พร้อมด้วยคณาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์

วันที่ 9 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศเมื่อ : 09-09-2019 16:42:00