ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศโครงการ TYC


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมกับ TOT และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ฝึกให้เยาวชนในชุมชนมีความสามารถใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการใช้ดิจิทัล สื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อนำมาโปรโมทสินค้าชุมชน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ และนำไปสู่การซื้อสินค้า และกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น โดยการดำเนินงานนั้นต้องประกอบด้วยหน่วยงานที่สำคัญ 4 ฝ่ายในการขับเคลื่อนโครงการด้วยกันซึ่งจะต้องมีแผนงานที่สอดรับกันคือ ผู้นำชุมชน (อบต. อบจ. เทศบาล) มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น บมจ.ทีโอที โรงเรียนมัธยมในชุมชนหรือกลุ่มเยาวชนในชุมชน

ประกาศเมื่อ : 21-11-2015 12:06:00