ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีร่วมออกบูธแสดงผลงานวิจัย


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมออกบูธแสดงผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
The 37th National Graduate Research Conference
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558
ณ อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 17-12-2015 11:17:00