ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการสัมมนาในครั้งนี้

เปิดพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง

1.ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โดย คุณปราณี ทาสีลา
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2.การเตรียมความพร้อมและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง

รองอธิการบดีมหวาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายาสู่ตำแหน่งวิชาการ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2558
ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 21-12-2015 14:40:00