ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนใน


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนใน
โดยวิทยากร ดร.บรรพต ดลวิทยากุล
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาโปรแกรมศูนย์คอมพิวเตอร์
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรยายเรื่อง
1. เทคนิคการส่งผลงานวารสารและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
2. Future of Computing and Big Data Processing with NoSQL By MongoDB
โดย อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯเป็นตัวแทนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
มอบของขวัญที่ระลึกให้แกท่าน ดร.บรรพต ดลวิทยากุล
วันที่ 25 มกราคม 2559 ณห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศเมื่อ : 26-01-2016 10:36:00