ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ตอนรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพะเยา


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดบ้านตอนรับน้องๆจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่มาศึกษาดูงานที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตอนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง
นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
อาจารย์ศรีนวล
ประธานโปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท
ประธานโปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์คมกฤช จิระบุตร
ประธานโปรแกรมวิชา กราฟิกดีไซน์
อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตอนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

ประกาศเมื่อ : 16-02-2016 16:30:00