ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารจาก Kathmandu University เยี่ยมเยือน SCIT


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนรับท่าน Dr. Manish Pokharel
Associate Professor / Head of Department
Department of Computer Science & Engineering
จาก
School of Engineering
KATHMANDU UNIVERSITY
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
เข้าเยี่ยมเยือนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา และหารือเรืา่องการทำความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และในโอกาสนี้ ท่าน Dr. Manish Pokharel ได้เยี่ยมชม ผลงานวิจัย เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (เตือนภัย แบบ 4 ระดับ) พร้อมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องเตือนภัย น้ำป่าไหลหลาก (เตือนภัย แบบ 4 ระดับ)ซึ่งนักวิจัยคือท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และ อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และคณะ
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.
ณห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 18-02-2016 17:51:00