ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการเขียน SAR 56


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการเขียน SAR ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 08:30-16:30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นการพัฒนางานประกันคุณภาพเพื่อให้การจัดการด้านประกันคุณภาพ การศึกษาของสำนักวิชามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ประกาศเมื่อ : 21-06-2013 11:38:00