ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจกรรมวิชาการนักศึกษา และ ประธานโปรแกรมวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นำโดย
อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณารัตน์ แสวงกิจ
อาจารย์พึงพิศ พิชญ์พิบุล
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
เนื่องในการมาศึกษาดูงานด้านหลูกสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการเรียนการสอน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ : 23-02-2016 10:37:00