ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมสัมมนา "หมอกควัน"


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา 

เรื่อง " แนวทางการพัฒนางานวิจัย จากผลกระทบปัญหาหมอกควันต่อวีถีชีวิตชาวเชียงราย "

วิทยากร โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
- อาจารย์ประจำวิชามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ผู้จัดการโครงการ เสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิด ประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติยูนิโด (UN)

วิทยากรท่านที่ 2 บรรยายในหัวข้อ "บริบทชุมชนจังหวัดเชียงราย และแนวทางในการแก้ปัญหาหมอกควัน"
โดย ดร.อินทนันท์ จันปวนหาร 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ให้การต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ คณาจารย์โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์ นำโดย อาจารย์คมกฤช จิระบุตร ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ 

และในโอกาสนี้ ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประชุมสัมมนา

ซึ่งการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ

- เพื่อส่งเสริมการสร้างงานวิจัยจากผลกระทบหมอกควันในชุมชนเชียงราย
- เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาผลกระทบหมอกควันในชุมชนเชียงราย
- เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

และเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรตลอดจนนักศึกษาในสาขาวิชาวิชากราฟิกดีไซน์ให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับปัญหาในชุมชน 
สามารถเชื่อมโยงความรู้มาสู่การแก้ปัญหาและรับใช้ชุมชนในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการแก่สังคม มุ่งสร้างประโยชน์ในการเสริมสร้างกลไกการประสานงานและการสร้างเครือข่ายระหว่างสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับภาคเอกชน ชุมชน สังคม ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้มีการแก้ปัญหา ป้องกัน และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมพะยอม ชั้น 1 อาคาร 49 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 18-03-2016 15:55:00