ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา "เรื่อง IT กับ Logistic"


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง " IT กับ Logistic "

วิทยากร โดย ดร.ตันติกร พิชญ์พิบุล
- อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ได้รับการต้อนกับอย่างอบอุ่นนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

คณาจารย์ นำโดย
อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีนารัตน์ แสวงกิจ

อาจารย์พึงพิศ พิชญ์พิบุล

อาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธิน

และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรม

โดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล เป็นประธานในพิธิจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานอบรมสัมมนา IT กับ Logistic

กิจกรรมอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรรมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ IT กับ Logistic และนำองค์ความรู้ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วันที่ 19 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร 49 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 19-03-2016 15:43:00