ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มรรช.


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม

ให้การต้อนรับนำโดยคณะผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

คณาจารย์ หัวหน้าโปรแกรมวิชา

อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี
หัวหน้าโปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
หัวหน้าโปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
หัวหน้าโปรแกรมวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์คมกฤช จิระบุตร
หัวหน้าโปรแกรมวิชา กราฟิกดีไซน์

อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท
หัวหน้าโปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 24 มีนาคม 2559

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 24-03-2016 16:28:00