ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดี ร่วมประชุมอนุกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำราจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก

กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 24-03-2016 16:41:00