ข่าวประชาสัมพันธ์

aucc 2016


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The 4th ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING (AUCC2016) 
27th – 29th APRIL 2016

โดยทีมงานคณาจารย์นำโดย
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
ประธานโปรแกรมวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์อธิคม ศิริ
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
อาจารย์โปรแกรมวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์คมกฤช จิรบุตร 
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์

อาจารย์กฤษณะ สมควร
อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนักศึกษาตัวแทนของสำนักวิชาอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ AUC2 เป็นหนึ่งในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย และเป็นงานประชุมที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน งานประชุมวิชาการนี้ก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2554 โดย 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการยอมรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสามารถนำเสนอแนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการ AUC2 ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

https://www.facebook.com/nuke.pj?fref=tsประกาศเมื่อ : 28-04-2016 16:03:00