สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


Presentation - SCIT CRRU


SCIT NEWS

product
แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข
product
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดูงาน SCIT
product
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
product
SCIT ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลนางแล

SCIT DOWNLOAD

ใบขออนุญาตสอบนอกตาราง-SCIT-REG-02
ใบการแจ้งสอบนอกตาราง-SCIT-REG-01
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีเงินรายได้เฉพาะกิจ เงินจากการจัดหารายได้ของหน่วยงาน เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลางด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลางด้านบำรุงรักษาอาคารสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีเงินรายได้เฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีงบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีกิจกรรมใหม่เพิ่มเติมจากแผนแผนปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม-รายงานโครงการกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการฯ-กรณีเดินทางเป็นกลุ่ม-ปรับปรุง
แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการฯกรณีเดินทางคนเดียว-ปรับปรุง
แบบฟอร์ม ขออนุมัติการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ (โดยไม่ใช้งบประมาณ)
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตซ่อมแซมครุภัณฑ์
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตไปราชการ-กรณีไม่เกิน-3-วัน
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตไปราชการ-กรณีเกิน-3-วัน
แบบฟอร์ม รายงานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 3

SCIT PROCEEDINGS

งานวิจัยเรื่อง An Enhanced Class-Attribute Interdependence Maximization Discretization Algorithm
วิจัยเรื่อง วงจรกรองความถี่ผ่านแบบไมโครสคลิปสองชั้นโดยใช้เรโซเนเตอร์อินเตอร์ดิจิตอลรูปฟันเลื่อยสำหรับการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่
วิจัยเรื่อง ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้ออัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ดเอนกประสงค์แบบปิดที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
วิจัยเรื่อง การออกแบบระบบควบคุมกำลังสองเชิงเส้นที่เหมาะสมในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง : การเลือกเมทรกซ์ R และ Q ที่เหมาะสมโดยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง และช่วงของอัตราส่วน
วิจัยเรื่อง Development of Instructional System through the Internet Network for the Students in Rajabhat Universities Located in the Upper Northern Part
งานวิจัยเรื่อง Efficient Energy A ware Task Scheduling for Parallel Workflow Tasks on Hybrids Cloud Environment
งานวิจัยเรื่อง Drying and smoking Sulfur Process Improving for Water Hyacinth: A Case Study of Communities Ban Sang District, Amphur Muang, Phayao province
งานวิจัยเรื่อง Application Of Augmented Reality in Making System for the 8 th Graders
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สำหรับอุปกรณ์มือถือ
เอกสารการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 6 (งานวิจัยเรื่อง เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักาษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1500 บาท ( ระหว่าง ตุลาคม 2560-มกราคม 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1500 (ระหว่าง ตุลาคม 2560-มกราคม2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำขบวนรถแห่กระทง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED (จอแสดงผล LED Display) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ซุ้มรับปริญญาและตกแต่งบริเวณงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง