บุคลากรสายวิชาการ

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง
ประธานโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาลักษณ์ อยู่เย็นอาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข
อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กฤษณะ สมควร
ประธานโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา มนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท

โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์

อาจารย์ภานุุพันธ์ จิตคำ
ประธานโปรแกรมวิชา
กราฟิกดีไซน์อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูรอาจารย์ ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก
อาจารย์คมกฤช จิระบุตร

อาจารย์ธัญลักษณ์ ศุภพลธร
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
ประธานโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนารัตน์ แสวงกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ พึงพิศ พิชญ์พิบุล
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุลอาจารย์ณภษร เผ่ากล้าอาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธินอาจารย์ ดร.มยูร ใยบัวเทศ
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา
ประธานโปรแกรมวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล บุญล้อมอาจารย์อธิคม ศิริผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
ประธานหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา มนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาลักษณ์ อยู่เย็นดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์อาจารย์อธิคม ศิริอาจารย์ประสิทธ์ สารภี
อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี
อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง