คณะผู้บริหารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


คณะที่ปรึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา มนตรี
ที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
ที่ปรึกษาด้านวิชาการและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีนารัตน์ แสวงกิจ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารหลักสูตร