บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาววิรัลพัชร ใจแซ่
หัวหน้าสำนักงานฯนางสาวสุภาพร ชมสวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประกันคุณภาพ)นางทรายขวัญ เชื่อมสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นางสาวพัชราวลัย กาเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สุขเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานธุรการ)นายกิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษานายทนงศักดิ์ เวียงทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา