บุคลากร สายสนับสนุน

STAFFCIT

speaker
นางสาววิรัลพัชร ใจแซ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักงานฯ)

speaker
นางสาวสุภาพร ชมสวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานวิชาการ)

speaker
นางทรายขวัญ ไชยชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัสดุ)

speaker
ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานธุรการ)

speaker
นายกิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(งานโสตทัศนูปกรณ์, งานห้องปฏิบัติการ, งานซ่อมบำรุงและดูแลอาคารสถานที่)

speaker
นายทนงศักดิ์ เวียงทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(งานประชาสัมพันธ์, งานห้องปฏิบัติการ, งานบรรณารักษ์, งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)

CIT CRRU

ขอเส้นทาง